Folio > Murals

Kadiatou Diallo 1999 (Amadou's mom)
A Stark Reminder of the Present
Kadiatou Diallo 1999 (Amadou's mom)
A Stark Reminder of the Present
spray paint
96 x 96 inches
2020